Καθαρισμός καινούργιων σπιτιών και κτιρίων

Γενικός και λεπτομερής καθαρισμός καινούργιων σπιτιών και κτιρίων με τη χρήση σύγχρονων υλικών και μηχανημάτων.